Ondernemers bedrijvenpark Rodenrijs stemmen voor BIZ – Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs – De ondernemers van Bedrijvenpark Rodenrijs hebben vóór de BIZ – Rodenrijs gestemd. Hiermee treedt op 1 januari 2012 de BIZ – Rodenrijs in werking. Uit de draagvlakmeting bleek dat 75 procent van de ondernemers die hebben gestemd, voor de oprichting waren. De gemeente Lansingerland en het bestuur van de Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (stichting BBR) toonden zich verheugd met dit resultaat.

De BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Alle ondernemers op bedrijvenpark Rodenrijs betalen mee aan de kosten die de investeringen in de kwaliteit en veiligheid van het gebied met zich meebrengen. De gemeente int hiervoor een extra belasting naast de OZB die ze als subsidie één op één uitkeert aan de stichting BBR. Het is een manier om een vorm van parkmanagement op te richten op bestaande bedrijven.

Draagvlakmeting
In januari 2011 vond op verzoek van de Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs een eerste gesprek plaats. De ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan een vorm van parkmanagement, maar de stichting zag in dat men nooit alle ondernemers op het bedrijventerrein mee zou krijgen. De BIZ regeling, een experimentwet vanuit de rijksoverheid, werd dit jaar voor dit probleem ontworpen. De Kamer van Koophandel en de gemeente Lansingerland reageerden enthousiast en zochten een kwartiermaker. In mei 2011 vond een informele draagvlakmeting onder de ondernemers plaats. Op basis hiervan werden een activiteitenplan en een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Op 30 augustus zag de stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR) het levenslicht en werd de uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Op 29 september heeft de gemeenteraad van Lansingerland de Verordening, die nu ter inzage ligt, vastgesteld onder de voorwaarde dat aan de formele draagvlakmeting zou worden voldaan. De ondernemers hebben in meerderheid voor gestemd waardoor op 1 januari de verordening in werking treedt.

Vlag
Burgemeester Ewald van Vliet overhandigde de nieuwe BBR vlag aan de afgevaardigden van zowel de ondernemers als van de mensen die er hard aan werkten om de regeling in Lansingerland te formaliseren.
“Achter de schermen is men al een aantal jaren bezig, maar nu begint het eigenlijke werk pas. Compliment voor de inzet; ook in Rodenrijs is het goed ondernemen. Samen kunnen we een succes maken met deze regeling die geldt voor de komende vijf jaar. In de hoop dat we in die periode met elkaar gaan ervaren dat bedrijventerreinen niet meer zonder goed parkmanagement kunnen en willen.” Naar aanleiding van dit initiatief voert ook de tuinbouw op dit moment een draagvlakmeting uit in de tuinbouwgebieden van Lansingerland. “Mocht het lukken dan zal het voor de tuinbouw de eerste en tot nu toe nog de enige tuinbouwsector in heel Nederland worden die een dergelijk parkmanagement voor de terreinen aangaat. Het wachten is nu op de uitslag van de meting.”

Heffing
De in totaal 74 bedrijfsadressen op Bedrijventerrein Rodenrijs krijgen elk een extra BIZ-heffing, gerelateerd aan de WOZ waarde. Die extra gelden, door de gemeente geïnd, gaan vervolgens naar de Stichting BBR die de kar gaat trekken. In totaal zal men kunnen beschikken over een bedrag van € 52.000,- waar plannen voor kunnen worden gemaakt. Nu al is bekend dat een belangrijk deel ervan zal worden aangewend voor camerabewaking en de aanstelling van een parkschout.

Bron: De Heraut Online

Oprichting Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs een feit

Berkel en Rodenrijs – Gemeente en ondernemers schaarden zich dinsdag 30 augustus rond de tafel voor de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op bedrijvenpark Rodenrijs. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van notaris Pepijn Beliën van Oostland partners notarissen.

Na de oprichting van de Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR) ondertekenden de kersverse voorzitter Emie Vitalis van Novelties en burgemeester Ewald van Vliet van de gemeente Lansingerland de uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een BIZ op bedrijvenpark Rodenrijs. Volgens Emie Vitalis is het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst een goede stap in de richting om daadwerkelijk tot een Bedrijfsinvesteringszone op bedrijvenpark Rodenrijs te komen. De BIZ is echter nog geen feit. Hiervoor dienen de ondernemers zich positief uit te spreken tijdens een formele draagvlakmeting die binnenkort plaatsvindt.

BIZ
Een BIZ is een wettelijk instrument waarin alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De kosten van de investeringen in de kwaliteit worden verdeeld onder alle ondernemers in het aangewezen gebied. De gemeente int deze kosten als belasting en geeft de verkregen gelden als subsidie aan de BBR. Hiermee wordt een vorm van parkmanagement voor het bedrijvenpark geïntroduceerd.
De wetgever heeft de BIZ experimentwet opgesteld om met name de ondernemers op bestaande bedrijventerreinen of in winkelgebieden een kans te geven om parkmanagement in te voeren. De wet biedt tot 31 december 2011 de ruimte om een gemeentelijke verordening vast te stellen. Zonder de BIZ is gebleken dat het praktisch onmogelijk is om alle ondernemers op een bestaand bedrijventerrein mee te laten betalen aan een vorm van collectief beheer.
De Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs heeft de gemeente benaderd mee te werken aan het oprichten van een BIZ voor het bedrijvenpark Rodenrijs.
Ten behoeve van de BIZ is een speciale verordening noodzakelijk. Hieraan wordt hard gewerkt. In september wordt de concept verordening in de Commissie Algemeen Bestuur besproken, daarna wordt deze aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.
De gemeenteraad stelt een belastingverordening vast. De verordening bepaalt tenminste het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de vereniging/stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de heffing krijgt. Naast deze belastingverordening komen in de uitvoeringsovereenkomst de vruchten van het overleg met de ondernemers tot uiting.

Formele draagvlakmeting
Nadat de belastingverordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een formele draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in de zone. De verordening kan pas in werking treden indien gebleken is dat er voldoende draagvlak bij de beoogde bijdrageplichtige ondernemers in het gebied is. De gemeente organiseert de draagvlakmeting. Er worden drie voorwaarden aan het draagvlak gesteld: de respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50%, van de respondenten is minimaal tweederde voor én de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de belastingverordening in werking.